Tidbits #75 – Xi Biden Talk, Switchblades, Crypto Future, Deepfakes + More